Эрчим хүчээ хэмнээрэй

Байр ашиглалтын нэгдсэн алба