Ажил олгогчдын нэгдсэн өдөрлөг


Төгсөгчдийг ажил олгогч байгууллага, аж ахуйн нэгж, компаниудтай холбох, тэдэнд ажлын байраа олоход нь туслалцаа үзүүлэхийн зэрэгцээ ажил олгогч төгсөгчдийн талаар нарийвчилсан мэдээлэл авах, өөрийн байгууллагад шаардлагатай байгаа мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулан гэрээ хийх боломжоор хангах зорилгоор намар, хаврын улиралд зохион байгуулдаг.