Тэргүүлэх ач холбогдол бүхий мэргэжлийн чиглэл, эрэлттэй мэргэжил