Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс санхүүгийн ажилчдад сертификат олголоо


10-р сар. 4, 2018, 8:51 a.m.

ШУТИС-ийн Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн алба бүрэлдэхүүн сургууль нэгжийн санхүүгийн ажилчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Үндэсний Аудитын газар, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттэй хамтран 2018 оны 9 дүгээр сарын 27, 28-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгууллаа.  Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс санхүүгийн ажилчдад сертификат олголоо.