Хөдөлмөр эрхлэлт


Оюутны Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих  үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  • Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл хүргэх , зөвлөх
  • Хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлтгэх, хөдөлмөрийн ур чадвар мэдлэг мэдээлэл олгох сургалт, байнгын болон цагийн ажлын байрны зуучлал
  • Ажил олгогч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах, мэдээллийн сан үүсгэх
  • Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих өдөрлөг яармаг зохион байгуулах

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөөг хүргэх

Энэхүү үйл ажиллагаагаа дараах байдлаар хүргэж байна.

  Үүнд:

  • Дэмжих төв өөрийн байранд ганцаарчилсан болон бүлгээр зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэх
  • Хөдөлмөрийн нэгдсэн үзэсгэлэн яармагуудаар дамжуулан зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх        
  • www.jobs-student.edu.mn цахим хаягаар дамжуулан зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэх