Mission


ШУТИС-ийн зорилго нь мэргэжлийн өндөр мэдлэг, дадал, чадавхитай, бүтээлч сэтгэлгээтэй мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх; нийгмийн түншлэл, хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг бизнес, инновацийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд оршино.
 
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн эрхэм зорилго нь өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх; мэдлэг-инновацид суурилсан "судалгаа-үйлдвэрлэл-үйлчилгээ"-г хөгжүүлэхэд чиглэнэ.
 

Үнэт зүйлс

  • Хууль ёс, эрдэм, соёлыг дээдлэх;
  • Эрдмийн эрх чөлөө, хүний хөгжлийг эрхэмлэх;
  • Бие даасан байдлыг хангах;
  • Уламжлал, шинэчлэл, тогтвортой хөгжлийг хангах;
  • Хариуцлага, чанар, ил тод нээлттэй байх;

 

Алсын хараа

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн хөгжлийн алсын хараа нь олон улсад нэр хүнд бүхий, судалгаанд суурилсан, нээлттэй их сургууль болгоход оршино.